kontrast
A+ A-
Strona Ośrodka Chopinowskiego Szafarnia: www.szafarnia.art.pl
 Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza

Ośrodka Chopinowskiego w Szafarnii - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego.  (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
szafarnia@poczta.org.pl  
                                                               
Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz  art. 58 ust. 2 Ustawy  o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrze�nia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej mo�na wysy�a� pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W zwi�zku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną bez odpowiedzi.
 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2011-09-05 21:32:40 | Data modyfikacji: 2011-09-05 21:40:22.
Data wprowadzenia: 2011-09-05 21:32:40
Data modyfikacji: 2011-09-05 21:40:22
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
ul. Szafarnia 1
87-404 Radomin
Dyrektor
Agnieszka Brzezińska
Kontakt:
Tel: +48 056 682-79-30
Fax: +48 056 682-79-30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl